فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

نابرابری چبیشف

در نظریه احتمالات، نابرابری چبیشف، تضمین می‌کند که در هر نمونه تصادفی یا توزیع احتمال، «تقریباً تمامی» مقادیر، در نزدیکی میانگین خواهند بود. بطور دقیقتر این قضیه بیان می‌کند که حداکثر مقادیری که در هر توزیع می‌تواند بیش از k برابر انحراف معیار با میانگین فاصله داشته باشد، است. این نامساوی بسیار کارب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاوپوینت آشنایی با نظریه مجموعه های فازی

فهرست مطالب: چند مفهوم مقدماتی، نماد گذاری، عدد اصلی یک مجموعه فازی، عملگرهای مجموعه‌ای و ویژگی‌های آن‌ها، افراز فازی، چند عملگر ديگر، حاصلضرب دکارتي، برش‌ها و تحدب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل